You are here: Home Trang Chủ Đoàn Thể Công Đoàn Công Đoàn KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2010-2011
 • şikayet var sikayet com şikayet şikayet sitesi alo şikayet
 • Trường THPT Phạm Văn Đồng - Khối 2 - Thị Trấn Kiến Đức - Huyện Đăk R'Lấp - Tỉnh Đăk Nông. Thiết kế bởi: Thành Long 0974051000 Email : banquantripvd@gmail.com.Website hiển thị tốt nhất trên trình duyệt Firefox

  KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2010-2011

  KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2010-2011

  Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng và Kết luận 242-TB/TW ngày 15/4/2009 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 (khoá VIII), phương hướng phát triển giáo dục và đào tạo đến năm 2020

  Để thực hiện tốt nghị quyết II nhiệm kỳ 2008 – 2013 Công đoàn GD & ĐT Đăk Nông; nghị quyết I Liên đoàn lao động tỉnh Đăk Nông; nghị quyết XIII Công đoàn Giáo Dục Việt Nam. Lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm.

  N¨m häc 2010-2011 Mét n¨m häc diÔn ra trong bèi c¶nh toµn §¶ng, toµn d©n ®ang tiếp tc tÝch cùc thùc hiÖn nghÞ quyÕt ®¹i héi §¶ng vÒ ®æi míi gi¸o dôc vµ ®µo t¹o. N¨m häc tiÕp tôc “ §æi míi c«ng t¸c qu¶n lý, n©ng cao chÊt l­îng gi¸o dôc ” vµ tiÕp tôc h­ëng øng cã hiÖu qu¶ cuéc vËn ®éng “Hai kh«ng” víi 4 néi dung cña Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o. Hưởng ứng cuộc vận động “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

  Trên cơ sở Nghị quyết Hội nghị BCH CĐGD Đăk Nông, BCH CĐCS trường THPT Phạm Văn Đồng đề ra nhiệm vụ và kế hoạch thực hiện công tác công đoàn năm học 2010-2011 như sau:

  I. Nhiệm vụ chủ yếu:

  1. Tiếp tục triển khai chương trình xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam, đội ngũ tri thức trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước, theo tinh thần NQ 20, NQ 27 của BCH TW Đảng khóa X. Có nhiều hoạt động thiết thực để tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch vững mạnh góp phần phát triển đảng viên mới trong quá trình tổ chức đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

  2. Tiếp tục tham gia cùng với chính quyền nhà Trường tổ chức tuyên truyền, vận động CBCC thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, các chủ trương chính sách Pháp luật của Nhà nước về giáo dục đào tạo; các Nghị quyết của BCH LĐLĐ tỉnh, Công đoàn Giáo dục về nhiệm vụ công tác công đoàn năm học 2010-2011.

  3. Tổ chức chỉ đạo phong trào thi đua, các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn trong ngành, thực hiện tốt qui chế dân chủ, nề nếp kỷ cương, khắc phục các hiện tượng tiêu cực, mất đoàn kết trong đơn vị. Thực hiện tốt các Chỉ thị của UBND tỉnh, của CĐGD về việc tổ chức cuộc vận động.

  4. Chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi ích, hợp pháp, chính đáng của CBCC-LĐ trên cơ sở Ban chấp hành Công đoàn tham gia, phối hợp với Ban Giám Hiệu xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ theo đơn vị hành chính sự nghiệp.

  5. Thực hiện tốt các quy định về công tác tổ chức công đoàn, xây dựng CĐCSVM, tham gia các hoạt động thi đua theo qui định của CĐN.

  6. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát công tác chuyên môn, thi đua, tài chính nhà trường theo hướng công khai hoá.

  7. Tham gia đầy đủ sự chỉ đạo các cấp công đoàn, của ngành và của nhà trường.

  II. Nhiệm vụ cụ thể:

  Nhiệm vụ 1:

  Đai diện Chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, giáo viên và lao động, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tạo động lực nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo phục vụ CNH-HĐH đất nước.

  - Phối hợp với Ban Giám hiệu thực hiện tốt các chế độ chính sách cho CBCC-LĐ. Phối hợp với nhà trường giải quyết những tồn động vướng mắc tại cơ sở.

  - Tham gia đổi mới công tác tài chính ở cấp đơn vị trường học

  - Thực hiện tốt công tác thăm hỏi khi ốm đau, hiếu hỉ, tang gia, trợ cấp giúp đỡ khó khăn, bảo hiểm y tế, bảo hiểm nhân mạng, chế độ nghỉ BHXH.

  - Phối hợp với nhà trường tổ chức các ngày lễ lớn trong năm nhằm ôn lại truyền thống và động viên CBGV-CNV để nâng cao chất lượng lao động.

  - Phối hợp với nhà trường tổ chức gây một số quỹ như ( góp hụi, trích một phần thu của phụ đạo, coi thi thử) để hỗ trợ giúp đỡ CBGV-CNV khi gặp khó khăn, hoạn nạn, tổ chức tham quan trao đổi học hỏi kinh nghiệm.

  - Tham gia tốt các cuộc vận động hỗ trợ khó khăn, tinh thần “Tương thân tương ái”.

  Nhiệm vụ 2:

  Xây dựng nâng cao phẩm chất, năng lực và trình độ nghề nghiệp của đội ngũ nhà giáo và đội ngũ quản lý giáo dục, nhằm thực hiện nhiệm vụ đổi mới, phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục của trường, của ngành, đáp ứng yêu cầu “Chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa”

  - Tuyên truyền, động viên CBCC và lao động tích cực học tập, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, học tập tư tưởng Hồ Chí Minh, nâng cao nhận thức tư tưởng chính trị, thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và của ngành.

  - Thực hiện có hiệu quả Luật giáo dục trong phạm vi hoạt động của sự nghiệp Giáo dục. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

  - Động viên và giáo dục CBCC và lao động khắc phục khó khăn, hăng hái thi đua làm việc với năng suất, chất lượng cao; tham gia học tập, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ nghề nghiệp theo yêu cầu. Nêu cao tính tổ chức kỷ cương, nề nếp, kỷ luật trong giảng dạy, công tác với lương tâm và trách nhiệm của nhà giáo trong cơ chế thị trường để khắc phục những yếu kém, tiêu cực hiện nay.

  - Tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm.

  - Thực hiện tốt công tác tham gia phát triển Đảng theo Chỉ thị 34-CT/TW của Bộ chính trị, Chỉ thị Tỉnh ủy và Chỉ thị của công đoàn ngành, Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam.

  Nhiệm vụ 3:

  Tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn trong ngành.

  - Thực hiện tốt chủ đề năm học, các nhiệm vụ trọng tâm của năm học và các chỉ tiêu phấn đấu mà nhà trường đề ra.

  - Quán triệt và thực hiện tốt cuộc vận động “Dân chủ - kỷ cương – tình thương – trách nhiệm” một cách sâu rộng trong cán bộ, công chức, người lao động đơn vị, không ngừng nâng cao phẩm chất và năng lực đội ngũ; phát huy những nhân tố điển hình, đồng thời có biện pháp chấn chỉnh và xử lý những sai sót vi phạm trong dạy học, công tác đánh giá, thi cử và phong cách nhà giáo. Chống tiêu cực trong thi cử, bệnh thành tích trong giáo dục. Nâng cao chất lượng dân chủ đại diện, duy trì hình thức tổ chức đối thoại giữa BGH với CBCC-LĐ.

  - Duy trì công tác bình xét thi đua hàng tháng, thực hiện tốt phong trào thi đua “Hai tốt”, phong trào “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” đảm bảo thực chất, kiên quyết khắc phục bệnh thành tích trong thi đua khen thưởng. Coi trọng công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, lao động, tích cực đổi mới phương pháp dạy học tích cực, phương pháp làm việc, áp dụng SKKN, nghiên cứu đề tài khoa học để nâng cao chất lượng giáo dục, tham gia đánh giá, xét duyệt các danh hiệu thi đua một cách chính xác, khách quan.

  - Cùng với BGH triển khai thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục theo đặc trưng hoạt động của ngành.

  - Thực hiện tốt phong trào “Xanh-sạch-đẹp” đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, văn minh đơn vị.Tổ chức thực hiện có hiệu qủa cuộc vận động “DSKHH gia đình” “xây dựng gia đình văn hóa” “ toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa cơ sở” phòng chống các tệ nạn XH, tham gia tốt các hoạt động xã hội, từ thiện, nhân đạo.

  Nhiệm vụ 4:

  Tiếp tục đổi mới tư duy và hoạt động thực tiễn của công đoàn để xây dựng công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh.

  - Củng cố các tổ công đoàn ở các tổ chuyên môn nhằm làm cho hoạt động của CĐCS ngày càng vững mạnh.

  - Đổi mới nội dung và hình thức hoạt động công đoàn với mục tiêu: “Của đoàn viên, do đoàn viên, vì đoàn viên”

  - Xây dựng hoạt động CĐCS phù hợp với hoạt động chung của CĐ GDVN.

  - Xây dựng tốt mối quan hệ giữa BCH CĐ với BGH. Tăng cường trách nhiệm của Ban thanh tra nhân dân, của UBKT công đoàn trong hoạt động đảm bảo các quy định chức năng nhiệm vụ của tổ chức.

  - Có các biện pháp đẩy mạnh hoạt động nữ công theo tinh thần NQ 6A/NQ-BCH của BCH/CĐGDVN và sự chỉ đạo của CĐN.

  - Chủ động tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Giới thiệu đoàn viên ưu tú với cấp ủy Đảng xem xét kết nạp.

  Trên đây là nhiệm vụ công tác công đoàn năm học 2010-2011, BCH/CĐCS đề nghị các tổ công đoàn, triển khai cho đoàn viên nghiên cứu và thực hiện tốt.

  T/M.BAN CHẤP HÀNH CĐCS

  CHỦ TỊCH

  NGUYỄN VĂN MINH

   

  Ứng Dụng

   
  Hỗ Trợ Trực Tuyến

  Liên Kết WebSite Khác

  Quản Trị